Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegevergadering

maandag 13 maart 2023

12:30 - 13:30
Locatie

Rotterdam

Voorzitter
mevrouw drs. W. van Hees

Agendapunten

 1. 1

  Het college heeft de openbare besluitenlijst d.d. 7 maart 2023 vastgesteld.

  Besluit

  Het college heeft de openbare besluitenlijst d.d. 7 maart 2023 vastgesteld.

 2. 2

  Dit bestemmingsplan maakt de bouw van vijftien woningen voor starters en senioren mogelijk. Ook het uitbreiden van de
  begraafplaats van R.K. Parochie Wonderbare Moeder kan door dit bestemmingsplan gebeuren. Het plangebied ligt ten zuiden van het fietspad, ter hoogte van de begraafplaats en ten zuiden van de Jan van Wijckstraat in Elshout. Het plan ligt vanaf 16 maart aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen een zienswijze indienen.

  Voorgesteld besluit

  • dat voor het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’ geen m.e.r.-plicht geldt op basis van de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling;
  • geen voorontwerp van het bestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’ ter inzage te leggen;
  • in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’, met de daarbij behorende regels, toelichting en verbeelding, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie: NL.IMRO.0797.BPDegorsenII-ON01;
  • het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’ voor te leggen aan de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 19 april 2023 en daarvoor de bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen.

  Besluit

  • dat voor het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’ geen m.e.r.-plicht geldt op basis van de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling;
  • geen voorontwerp van het bestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’ ter inzage te leggen;
  • in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’, met de daarbij behorende regels, toelichting en verbeelding, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie: NL.IMRO.0797.BPDegorsenII-ON01;
  • het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen II, Elshout’ voor te leggen aan de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 19 april 2023 en daarvoor de bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen.

 3. 3

  Dit bestemmingsplan maakt de bouw van vijftien extra woningen mogelijk binnen het plangebied van de
  woonwijk De Gorsen in Elshout. Het plan ligt vanaf 16 maart aanstaande zes weken ter inzage. In deze
  periode kunnen mensen een zienswijze indienen.

  Voorgesteld besluit

  • dat voor het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’ geen m.e.r.-plicht geldt op basis van de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling;
  • geen voorontwerp van het bestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’ ter inzage te leggen;
  • in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’, met de daarbij behorende regels, toelichting en verbeelding, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie: NL.IMRO.0797.Degorsenph1-ON01;
  • het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’ voor te leggen aan de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 19 april 2023 en daarvoor de bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen.

  Besluit

  • dat voor het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’ geen m.e.r.-plicht geldt op basis van de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling;
  • geen voorontwerp van het bestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’ ter inzage te leggen;
  • in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’, met de daarbij behorende regels, toelichting en verbeelding, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie: NL.IMRO.0797.Degorsenph1-ON01;
  • het ontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen, 1e herziening’ voor te leggen aan de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 19 april 2023 en daarvoor de bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen.

 4. 4

  Samenvatting
  De Staat heeft in 2008 voor de overname van de verantwoordelijkheid voor de drie veerverbindingen, Bernse veer, Capelse veer en Drongelse veer aan de oevergemeenten
  Waalwijk, Heusden, Altena en Zaltbommel, een bedrag van € 22,6 miljoen betaald. Dit bedrag was bedoeld om met het rendement op dit vermogen voor minimaal een periode van 30 jaar de kosten voor de drie veren te dekken en in de vaart te houden. Op basis van behaalde rendementen in de afgelopen jaren en verwachtingen voor de toekomst blijkt dit niet mogelijk. Om te voorkomen dat de oevergemeenten jaarlijks bij moeten gaan dragen in de exploitatiekosten van de veren stelt het stichtingsbestuur van De Bergsche Maasveren voor om tarieven in te gaan voeren en vraagt het de betrokken gemeenteraden hierop te reageren. Het college stelt de raad voor tijdens de raadsvergadering op 9 mei aanstaande in te stemmen met dit voorstel.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel van het bestuur van stichting De Bergsche Maasveren om tariefheffing in te voeren voor een deel van de gebruikersgroepen
  van de Bergsche Maasveren en dit als zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van stichting De Bergsche Maasveren.

  Besluit

  De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel van het bestuur van stichting De Bergsche Maasveren om tariefheffing in te voeren voor een deel van de gebruikersgroepen
  van de Bergsche Maasveren en dit als zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van stichting De Bergsche Maasveren.

 5. 5

  Samenvatting
  Het college stemt nu niet in met een principeverzoek voor nieuwe woningbouw op een locatie aan de Vijfhoevenlaan aansluitend aan De Grassen fase 3 in Vlijmen. Op dit moment vindt het college woningbouw op deze locatie niet voorstelbaar. Voornaamste reden is dat woningbouw hier moet aansluiten op De Grassen fase 3. Omdat die fase nog niet in voorbereiding is, komt dit verzoek om woningbouw te vroeg.

  Voorgesteld besluit

  In principe nu niet in te stemmen met het verzoek voor nieuwe woningbouw op een locatie (aansluitend aan De Grassen fase 3) aan de Vijfhoevenlaan in Vlijmen omdat het te prematuur is en een afweging daarvan in samenhang met de ontwikkeling van De Grassen fase 3 moet plaatsvinden.

  Besluit

  In principe nu niet in te stemmen met het verzoek voor nieuwe woningbouw op een locatie (aansluitend aan De Grassen fase 3) aan de Vijfhoevenlaan in Vlijmen omdat het te prematuur is en een afweging daarvan in samenhang met de ontwikkeling van De Grassen fase 3 moet plaatsvinden.

 6. 6

  Samenvatting
  Er komen veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland. Daarom heeft onze gemeente met de Veiligheidsregio Brabant-Noord afgesproken om per 1 juli van dit jaar 175 extra Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Het college heeft daarvoor de Voorste Zeedijk 10 in Vlijmen gekocht. Na een verbouwing kunnen daar 115 vluchtelingen tijdelijk worden gehuisvest. Op www.heusden.nl/vluchtelingen staat hierover meer informatie. Voor deze verbouwing maakt het college gebruik van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om af te wijken van de daarin gestelde kaders zodat opdrachten voor de verbouwing van de Voorste Zeedijk enkelvoudig onderhands kunnen worden gegund.

  Voorgesteld besluit

  Gebruik te maken van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om af te wijken van de daarin gestelde
  kaders zodat de opdrachten voor de verbouwing van de Voorste Zeedijk 10 in Vlijmen enkelvoudig
  onderhands kunnen worden gegund.

  Besluit

  Gebruik te maken van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om af te wijken van de daarin gestelde kaders zodat de opdrachten voor de verbouwing van de Voorste Zeedijk 10 in Vlijmen enkelvoudig onderhands kunnen worden gegund.

 7. 7

  Samenvatting
  Het college heeft een rapportage vastgesteld. In deze rapportage legt het college verantwoording af over de uitvoering van de registraties van alle adressen, gebouwen, topografie en ondergrond in onze gemeente. De gemeente moet dat jaarlijks doen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uit de rapportage volgt dat alle drie de registraties een voldoende krijgen.

  Voorgesteld besluit

  De verantwoordingsrapportage 2022 voor de BAG, BGT en BRO vast te stellen.

  Besluit

  De verantwoordingsrapportage 2022 voor de BAG, BGT en BRO vast te stellen.

 8. 8

  Samenvatting
  Als werkgever van BOA’s moeten we als gemeente voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg). Eind vorig jaar is hiervoor een externe controle uitgevoerd. We voldeden niet aan alle criteria. Daarom heeft het college een verbeterplan vastgesteld. Doel van het verbeterplan is om bij de volgende externe controle alsnog te voldoen aan de vereisten van de Wpg.

  Voorgesteld besluit

  Het ‘Wpg verbeterplan 2023 Gemeente Heusden’ vast te stellen.

  Besluit

  Het ‘Wpg verbeterplan 2023 Gemeente Heusden’ vast te stellen.

 9. 9

  Samenvatting
  Het college heeft besloten over de afdoening van toezeggingen die in de afgelopen informatievergaderingen werden gedaan. Het betreft toezeggingen bij raadsvoorstellen voor de komende raadsvergadering op 28 maart.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de in de bijgevoegde lijst voorgestelde afdoening van de toezeggingen bij de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering op 28 maart 2023.

  Besluit

  Akkoord te gaan met de in de bijgevoegde lijst voorgestelde afdoening van de toezeggingen bij de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering op 28 maart 2023.

 10. 10

  Het college heeft de vervolgvragen van raadslid M. Schmiermann (CDA Heusden) over de voormalige Mavo in de vesting Heusden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De vragen ex artikel 43 RvO van raadslid M. Schmiermann (CDA Heusden) over de voormalige Mavo in de vesting Heusden te beantwoorden met de bijgaande brief.

  Besluit

  De vragen ex artikel 43 RvO van raadslid M. Schmiermann (CDA Heusden) over de voormalige Mavo in de vesting Heusden te beantwoorden met de bijgaande brief.

 11. 11

  Het college heeft de vragen van raadslid M. Schmiermann (CDA Heusden) over raadsinformatiebrief voormalige mavo in de vesting Heusden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De vragen ex artikel 43 RvO van raadslid M. Schmiermann (CDA Heusden) over raadsinformatiebrief voormalige mavo in de vesting Heusden te beantwoorden met bijgaande brief.

  Besluit

  De vragen ex artikel 43 RvO van raadslid M. Schmiermann (CDA Heusden) over raadsinformatiebrief voormalige mavo in de vesting Heusden te beantwoorden met bijgaande brief.